Business Simulation Games

Business Simulation Games – เกมจำลองธุรกิจ

    Our Global Partner – GamingWorks

  • MarsLander® – an ITIL®4 simulation
  • The Phoenix Project
  • … more to come …

เกม MarsLander – เรียนรู้การนำ Framework ITIL4 ไปใช้ได้อย่างง่ายๆ

เกม The Phoenix Project – การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของ DevOps กับการทำงานของฝั่งธุรกิจ (Businesss Collaboration)

การเรียนรู้รูปแบบใหม่ ผ่านการเล่นเกมจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ - ครั้งแรกในภาคภาษาไทย ดำเนินการเป็นภาษาไทย ให้คุณได้เรียนรู้ได้อย่างเข้าใจได้เต็มที่ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการสอน ITIL, DevOps, LeanIT  ซึ่งจะทำให้ผู้เรียน เรียนรู้และเข้าใจได้อย่างเต็มที่
  • เกม ITIL4 ภาษาไทย – Marslander
  • เกม DevOps ภาษาไทย – The Phoenix Project