Our Customer

ลูกค้าของเรา (บางส่วน) / Some of our Customer

หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ / Government Unit and State Enterprise
 • สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง
 • กรมสรรพสามืต กระทรวงการคลัง
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส)
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
หน่วยงานด้านการศึกษา
 • หน่วยงานไอที จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หน่วยงานการศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง
หน่วยงานเอกชน ด้านไอที
 • AIS
 • DTAC
 • TRUE
 • CS Loxinfo
 • KSC
 • AIT
 • MFEC
 • Yip in Tsoi
 • Chanwanich
 • TT&T
 • Jasmin International
หน่วยงานเอกชน ด้านโรงงานอุตสาหกรรม
 • Yogokawa
 • Toyota
 • Triumph Motorcycle
 • Western Digital
 • Seagate
หน่วยงานเอกชน ด้านธุรกิจการเงิน
 • ฺMizuho Bank
 • Standard Chartered Bank
 • Royal Bank of Scotland (RBS)
 • KrungSri Auto
 • ธนาคารออมสิน
หน่วยงานเอกชน ระหว่างประเทศ
 • United Nation (UN)
 • Thomson Reuters
 • HP
 • IBM
 • Fujitsu
 • CISCO
 • Nippon Telecom (NTT)
หน่วยงานด้านอื่นๆ
 • หน่วยงานไอที ช่อง 7
 • Post Publishing